Trang chủ Quy định Đăng ký Liên hệ Giúp đỡ
Button1 Button2 Button3 Button5 Button6 Button7
Button4

Trở lại   Chợ thông tin Vận chuyển Việt Nam > MICS TOPICS > Recycle Bin
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 03-04-2017, 09:52 PM
csvnam csvnam đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2013
Đến từ: http://lapdatbaodong.com
Bài gửi: 3.972
Mặc định Gi?i mã dánh d? online! site GhiLoDe.com dánh lô d? tr?c tuy?n uy tín hàng d?u t?i vi?t nam

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

dánh d? online = s? ki?n l?ch s?
các s? ki?n t?i sao khi dó b?n g?p may vì trong tuong lai nó thu?ng hay l?p l?i. Dó là v?n h?n c?a b?n, d?ng th?i là ch? DUYÊN v?i các con s?, b?n có DUYÊN MAY ? các con s? nào? Hãy d? ý nhé.
T?nh táo d? có du?c linh c?m t?t nh?t, xu?ng tay là nghi ngay d?n linh ti?n ch? d?ng có run, dã c?m th?y cóng thì không du?c tham, an hay không an d?ng quá lan tan
dánh d? online : Cá tr?ng: 21 - 41 - 31.
dánh d? online : Con ?c: 22 - 42 - 82.
dánh d? online : Con ng?ng: 23 - 43 _ 83.
dánh d? online : Côn trùng: 25 - 45 - 35.
dánh d? online : Con c?p: 26 - 46 - 86.
dánh d? online : Con heo: 27 - 47 - 87.
dánh d? online : Con th?: 28 - 48 - 88.
dánh d? online : R?ng n?m: 30 - 50.
dánh d? online : Con cho': 31 - 51 - 91.
dánh d? online : Chó c?n: 29,92,93
dánh d? online : Chó c?n du?i theo: 58,38
dánh d? online : Chó c?n ch?y máu: 98,99
dánh d? online : Con ng?a: 52 - 32 - 92.
dánh d? online : Con voi: 34 - 83 - 38.Vay mu?n: 06,86
Áo tr? em: 01,00,05
Ti?n nam tram: 56,46
Nu?c dâng quanh ph?, vào ngõ: 05,56
Hôn nhau: 00,84
Ôm nhau: 64,85,97
Ném nhau: 05,65,85
xác ch?t : 03,43,83
Dánh nhau ch?y máu: 00,31,34,75
Ch?y máu: 08,19,29,69
V?t máu: 05,32,64
Dao gam: 01,81
B? dánh b?ng dao: 01,12
Nh?n: 56
Màu den : 8

C?u D? xu?t hi?n khi nào? = Khi K?t qu? m? thu?ng dã hoàn thành và gi?i d?c bi?t có liên quan d?n m?t s? d?i tu?ng con s? lân c?n.
M?t ngày có bao nhiêu c?u ch?y? = cung nhi?u nhi?u,
Cái gì làm c?u ch?y, c?u gãy? = Bàn tay
C?u t?o ra nh?m m?c dích gì?: Dây là di?m m?u ch?t - = C?u làm cho ngu?i choi yên tâm v? m?t tâm lý (Tin tu?ng và trao ti?n cho ch? Lô D?)
Bài toán don gi?n mà hi?u qu?:
T?ng ti?n dánh ch?m các c?u s? 1,2,3,4,5 = X VND, du?c t?ng h?p tru?c gi? m? gi?i
Khi nh?n du?c các v? dánh l?n, các ch? dánh d? online v?n ôm h?t;
H? có bi?t D? v? bao nhiêu không? - = Không bi?t (Vì dây là bí m?t qu?c gia, h? mà bi?t du?c thì còn nói làm gì);
H? ph?i d?y di, d?y di dâu? - = Không bi?t
T?ng ti?n C?u 1,2,3,4 = 99% * X
V?y ti?n c?u 5 = 1%*X
D? v? theo c?u 5
L?i nhu?n = 99%*X - 1%*X*70 l?n = 30%; (Không có cái này thì t?n t?i làm sao du?c)
1 . C?u dánh d? online roi :
Lo?i c?u này có d?c di?m là d? b?t ,phù h?p v?i ai thik nhanh chóng và don gi?n d? tim ra con s? may m?n d? choi
Có hai lo?i dánh d? online roi
· dánh d? online roi t? d?
Khi b?n th?y có con dánh d? online xu?t hi?n trùng v?i con d? dã ra ngày hôm tru?c thì dó là dánh d? online roi t? d? ,lo?i dánh d? online này có d?c di?m là d? dánh ,không c?n l?n thích h?p v?i ai choi b?ch th? ( theo kinh nghi?m c?a tiendat thì có t?i 90% d? v? d?u 9 s? có dánh d? online roi ngày hôm sau )
----------------------------------------------------------------------------------
Gi?i mã dánh d? online
Hãy th? tính xem giá tr? th?c (giá tr? th?p nh?t) c?a m?t di?m dánh d? online là bao nhiêu nhé.
Gi? s? tôi dánh 100 con Lô D?, m?i con 1 di?m.
=> ch?c ch?n tôi s? an du?c dúng 27 di?m Lô D?. Tính ra ti?n là 27x8 = 216 nghìn.
G?i x là giá tr? c?a 1 di?m Lô D?. => Ti?n ch? dánh d? online thu vào c?a tôi là 100x.
Vì ch? dánh d? online déo th? l? du?c, nên ti?n nó thu vào s? ph?i l?n hon ti?n nó tr? cho tôi, t?c là 100x > 216 ---> Suy ra x=21.6 nghìn.
V?y 1 di?m dánh d? online th?p nh?t là 21.6 nghìn. Ch? nào tính dánh d? online là 21.6 thì s? hòa v?n. Không ch?ng den thì âm n?ng.
Ch? r? nh?t ghi dánh d? online tôi du?c bi?t lf 22.2, ch? chua có ch? nào tôi th?y ghi du?i 20 c?. Thu?ng thu?ng phang 100 di?m mà ghi có 22.5 dã du?c cho là r? r?i.
3/ Không nên dánh dánh d? online xiên. Nên dánh d? hon.
Cung t? cái xác su?t an dánh d? online mà tính ra du?c:
xác su?t an dánh d? online xiên 2 = 0.2376 mu 2=0.05648= 5.64%.
An d? xác su?t là 1%, b? 1 an 70, v?y v?i cái xác su?t 5.64% này b? 1 bét cung ph?i an 12. Mà th?c t? ch? cho an có 10.
Tuong t?: xác su?t an dánh d? online xiên 3= 0.2376 mu 3 = 1.34% --> B? 1 an ph?i t?m 55, nó cho an có 40.
xác su?t an dánh d? online xiên 4= 0.2376 mu 4 = 0.319% --> B? 1 an t?m 220, nó cho an có 100.
Xiên càng nhi?u thì càng thi?t. Dánh m? d? cho nó công b?ng. T?t nhiên n?u ai có 5 nghìn trong túi mà t?i mu?n lên HALE choi thì làm con xiên 5, xiên 6 cung ?n.
C?u là gì: = Là m?t th? n?i li?n hai cái gì dó
dánh d? online : Con chu?t: 75 - 83 - 29.
dánh d? online : Mèo r?ng: 85 - 93 - 94.
dánh d? online : Con ong: 84 - 86 - 96.
dánh d? online : Con h?c: 37 - 57 - 87.
dánh d? online : Con ch?n: 28 - 38 - 97.
dánh d? online : Mèo nhà: 38 - 58 - 98.
dánh d? online : Con bu?m: 39 - 59 - 99.
dánh d? online : C?c dá: 00 - 40 - 60.
dánh d? online : Chim én: 01 - 40 - 61.
dánh d? online : Chim b? câu: 02 - 42 - 62.
dánh d? online : Con ?ch: 00 - 44 - 64.
dánh d? online : Con ?: 05 - 45 - 65.
dánh d? online : R?ng bay: 06 - 46 - 66.
dánh d? online : Con rùa: 07 - 47 - 67.
dánh d? online : Con gà: 08 - 48 - 68.
dánh d? online : Con luon: 09 - 49 - 69.
dánh d? online : Cá den: 30 - 50 - 70.
dánh d? online : Con tôm: 11 - 51 - 71.
dánh d? online : Con nh?n: 13 - 53 - 73.
dánh d? online : Con r?n: 12 - 52 - 72.
dánh d? online : Con nai: 14 - 54 - 74.
dánh d? online : Con dê: 15 - 58 - 99.
dánh d? online : Th? d?a: 86 - 09 - 69.
dánh d? online : Ông tr?i: 17 - 75 - 84.
dánh d? online : Th?n tài: 95 - 97 - 46.
dánh d? online : Ông táo: 20 - 60 - 80.
Lo de online: Con cho': 31 - 51 - 91.
Lo de online: Chó c?n: 29,92,93
V? kinh nghi?m dánh dánh d? online d? thì qua h?c h?i kinh nghi?m và theo dõi mình nh?n th?y:
----------------------------------------------------------------------------------
ch? dánh lô d? b?o m?t ch? có t?i ghilode.com
lo de online uy tin , choi lo de truc tuyen uy tin, danh de online uy tin, web danh de uy tin, ghilode lo de, web choi lo de online uy tin nhat,
danh de uy tin, web bao lo de uy tin, danh de online, trang web nao choi sô? dê` uy ti?n an toan, dánh lô d? trên trang nào uy tín nh?t, cach choi xsmb, lô d? nào uy tín nh?t, dánh lô d? tr?c tuy?n, web lo de online, choi de online o trang nao uy tin, xin web danh lo de truc tuyen, danh lo de online web nao uy tin nhat, ghi lode truc tuyen, ghilodecom, trang ghi de truc tuyen uy tin, tim dia chi xin so danh lo de, trangghilodeuytin, cac web choi so de uy tin, danhlodeonline, trang web ghi lo de online, trang lode online uy tin, danh lo online. uy tin, site lo de nao uy tin 2016, trang web nao ghi lo de uy tin , choi lodeonline, trang danh lo online, web nao ghi lo de uy tin, trang lo de nao uy tin nhat, các trang web choi lode online uy tín, trang web dánh lô online, web ghi lo uy tin viet nam, danhdeonline uy tin, tim web choi lo de, trang web ghi lo moi nhat, cac trang web danh lo de, web ghi lo de online moi nhat, trang web ghi lo de uy tin nhat viet nam, web lode uy tin, trang web lode an cao nhat, lode uy tin, trang web danh lo de uy tin nhat, dia chi lo de online uy tin, trang web lo de uy tin, trang lode online moi nhat, nhung trang web choi lo de uy tin, trang web lo de uy tin nhat, dánh d? trang web nào uy tín nh?t, nhung trang danh lo de uy nhat, web ghi lo de online uy tin, trang web lode uy tin hien nay, ghi lo truc tuyen uy tin, trang web choi lo de uy tin, web ghi lo de mien trung uy tin, trang web ghi lo de online uytin nhat, cac trang web ghi lo de online, trang web lode online, danh lo de uy tin, nhung trang lo de uy tin, lo de uy tin online , trang lo de uy tinh nhat, trang web choi lo de truc tuyen uy tin nhat, ghilode uy tin, trang ghilode ghi lo uy tin nhat, danh lo de online o trang web nao uy tin nhat, danh lo truc tuyen uy tin nhat, danh de truc tuyen, danh de online uy tin !
__________________
Bán buôn quần áo Reebok ĐT: 0989 085 551
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com

Thiết kế bởi: SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:18 PM


© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.